Program badań prenatalnych
Ginekologia i położnictwo
Ginekologia i położnictwo
Okulistyka
Okulistyka
Diabetologia
Diabetologia

Program badań prenatalnych - wymagania

Med-Art sp. z o.o. realizuje darmowe badania prenatalne dla kobiet zamieszkujących:
 Jastrzębie-Zdrój,
 p. raciborski (m.in. Racibórz, Kuźnia Raciborska, Krzyżanowice),
 p. wodzisławski (m.in. Wodzisław Śląski, Pszów, Radlin, Rydułtowy).

Badania obejmują:
 badania pierwszego trymestru: (badanie ultrasonograficzne, badanie biochemiczne, komputerowa ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych),
 badania drugiego trymestru (badanie biochemiczne, badanie ultrasonograficzne).
Szacunkowa wartość badań to ok. 1000,00 zł.

Z darmowego wsparcia w postaci badań mogą skorzystać kobiety:
 do 35 r. życia, których
 wiek ciążowy nie przekroczył 20 tygodnia ciąży, i
 znajdują się w definicji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Osoby spełniające definicję osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wskazane są w poniższej tabeli (A do F). 

Osoby spełniające wymogi powinny uzyskać zaświadczenie/oświadczenie zgodne w treści z załącznikiem. Uzyskanie dokumentu warunkuje możliwość udziału w projekcie.

W przypadku trudności z uzyskaniem dokumentów potwierdzających przynależność do grup zagrożonych wykluczeniem prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 435 78 58 lub przesłanie kontaktu na adres e-mail: biuro@med-art.pl

A.

Kto może skorzystać?

Osoby lub rodziny korzystające lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną.

Przykład statusu osób kwalifikowanych

O wsparcie lub kwalifikowanie się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną mogą ubiegać się m.in. osoby ubogie, bezdomne, niepełnosprawne, długotrwale i ciężko chore, wielodzietne, alkoholizmu i narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Wymagany dokument

Zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej (załącznik A).

B.

Kto może skorzystać?

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w myśl ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Przykład statusu osób kwalifikowanych

Osobami zagrożonymi wykluczeniem w myśl ustawy o zatrudnieniu socjalnym mogą być osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków, osoby chore psychicznie, długotrwale bezrobotne, osoby zwalniane z zakładów karnych oraz uczestnicy KIS/CIS.

Wymagany dokument

Zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS/MOPS), Urzędu Pracy lub zaświadczenie lekarskie (załącznik B).

C.

Kto może skorzystać?

Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,
a także rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Przykład statusu osób kwalifikowanych

Osoby aktualnie przebywające w pieczy zastępczej instytucjonalnej (np. dom dziecka) lub rodzinnej (rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka), a także rodziny z przydzielonymi asystentami rodziny.

Wymagany dokument

Zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kuratora, placówki wsparcia dziennego, instytucjonalnej lub rodzinnej placówki pieczy zastępczej (załącznik C).

 

D.

Kto może skorzystać?

Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Przykład statusu osób kwalifikowanych

Osoby aktualnie przebywające w ośrodkach, wychowankowie ośrodków wychowawczych i ośrodków socjoterapii.

Wymagany dokument

Zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ socjoterapii (załącznik D).

E.

Kto może skorzystać?

Osoby z niepełnosprawnością lub członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobom z niepełnosprawnością.

Przykład statusu osób kwalifikowanych

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub członek rodziny, w której co najmniej jedna osoba jest bierna zawodowo (bezrobotna) przez wzgląd na sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością.

Wymagany dokument

Odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie członka rodziny o pozostaniu biernym zawodowo (lub bezrobotnym) (załącznik E).

F.

Kto może skorzystać?

Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Przykład statusu osób kwalifikowanych

Osoby skierowane do programu POPŻ. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność,

bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba) oraz

których dochód nie przekracza odpowiednio 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.

Wymagany dokument

Zaświadczenie o korzystaniu z programu wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub organizację dystrybuującą żywność w ramach Programu (załącznik F).

 

Informacja o grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym - pdf

Wymagane załączniki poświadczające status osoby zagrożonej wykluczeniem - pdf

Formularz zgłoszenia do projektu - pdf

Regulamin udziału w projekcie - pdf

Rejestracji na badania można dokonać pod numerem telefonu: 32 435 78 58 lub pisząc na adres: medartzory@gmail.com