Program badań prenatalnych
Ginekologia i położnictwo
Ginekologia i położnictwo
Okulistyka
Okulistyka
Diabetologia
Diabetologia

Program Darmowych Badań Prenatalnych dla mieszkańców woj. śląskiego w trudnej sytuacji społecznej,

Darmowe badania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 9.2.6 Rozwój Usług Zdrowotnych –  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Med-Art sp. z o.o. realizuje darmowe badania prenatalne dla kobiet zamieszkujących województwo śląskie (osoby w trudnej sytuacji społecznej - zagrożone wykluczeniem społecznym).

Badania obejmują:

  • badania pierwszego trymestru: (badanie ultrasonograficzne, badanie biochemiczne, komputerowa ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych),
  • badania drugiego trymestru (badanie biochemiczne, badanie ultrasonograficzne).

Szacunkowa wartość badań to ok. 1000,00 zł.

Z darmowego wsparcia w postaci badań mogą skorzystać kobiety:

  • do 35 r. życia, których,
  • wiek ciążowy nie przekroczył 20 tygodnia ciąży,
  • spełniają definicję osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w trudnej sytuacji społecznej - opis poniżej).

Formularz zgłoszenia do projektu - pdf
Regulamin udziału w projekcie - pdf

Podpisanie oświadczeń, formularza oraz akceptacja regulaminu w jego treści warunkuje możliwość udziału w projekcie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 435 78 58 lub przesłanie kontaktu na adres e-mail: biuro@med-art.pl

Rejestracji na badania można dokonać pod numerem telefonu: 32 435 78 58 lub pisząc na adres: medartzory@gmail.com

 

 

Osoby spełniające definicję osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

A. Osoby lub rodziny korzystające lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną np. osoby ubogie, bezdomne, niepełnosprawne, długotrwale i ciężko chore, wielodzietne, z powodu alkoholizmu i narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej - wymagane podpisanie oświadczenia (ściągnij).

B. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w myśl ustawy o zatrudnieniu socjalnym, np. osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków, osoby chore psychicznie, długotrwale bezrobotne, osoby zwalniane z zakładów karnych oraz uczestnicy KIS/CIS - wymagane podpisanie oświadczenia (ściągnij).

C. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,
a także rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych tj. aktualnie przebywające w pieczy zastępczej instytucjonalnej (np. dom dziecka) lub rodzinnej (rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka) oraz osoby w okresie usamodzielniania po przebywaniu w pieczy zastępczej, a także rodziny z przydzielonymi asystentami rodziny - wymagane podpisanie oświadczenia (ściągnij).

D. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, np. wychowankowie aktualnie przebywające w ośrodkach wychowawczych i ośrodkach socjoterapii - wymagane podpisanie oświadczenia (ściągnij).

E. Osoby z niepełnosprawnością - wymagane podpisanie oświadczenia (ściągnij) oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

F. Członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobom z niepełnosprawnością - wymagane podpisanie oświadczenia (ściągnij) oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

G. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ), np. osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba) oraz których dochód nie przekracza odpowiednio 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie. Do programu POPŻ kierują Ośrodki Pomocy Społecznej - wymagane podpisanie oświadczenia (ściągnij).